รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149505070026นายกฤษฏิ์ โชคชัยธนสิน
249505070075นายธนวัฒน์ เตชนนท์รุ่งเรือง
349505070281นางสาวสุชาดา โยธาขันธ์
450505070511นางสาวพรรณพัชร พุทธรักษา
550505070115นางสาวณัฐปัณฑ์ เนตร์เมือง