รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150505070255นางสาววราภรณ์ บุตรคำมา
250505070206นางสาวรสนันท์ อภิเชษฐ์ชูเกียรติ