รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515050700134นางสาววราภรณ์ บรรจงปรุ
2515050700415นางสาวมนิตา ดำสุข
3525050700075นางสาวรุ่งฤดี อรุณทิพย์