รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535050700041นางสาวนลพรรณ อำพรรณ
2535050700249นางสาวธิดารัตน์ กลิ่นอยู่
3535050700413นายจักรชัย มันสลาย
4535050700561นางสาวสรณีย์ แผ่ความดี
5535050700314นายวรกฤต ไพบูลย์
6535050700488นางสาวเบญจมาพร ศรีวะสุทธ์
7535050700280นางสาวประวีนา อ่างทอง
8535050700603นางสาวอัจฉรียา เลิศรุ่งวิเชียร