รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555050700262นางสาวปัทมาภรณ์ ไกรราช
2555050700320นางสาวสาธินี จันทร์ลุน
3555050700346นายสุทธิรัตน์ พัฒนวงศ์ปราการ
4555050700155นางสาวจริยา เกษร