รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585050700426นางสาวพีรยา พิสิฐนรชัย
2585050700418นายพิชญ์ วงศ์สามารถ
3575050700617นางสาวอรุณศิริ จรูญแสง
4585050700145นางสาวเปรมกมล ฤทธิ์สุข
5585050700186นางสาวสุพิชญา อนันต์
6585050700566นางสาวจุฑารัตน์ แซ่กี้
7585050700608นางสาวสุรัญญา แสงทับ