รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149501030115นางสาวปานเลขา ทองปัน
249501034554นางสาววรัญญา ทั่งรอด
349501034398นางสาวปิยวรรณ กิตติวิโรจน์
449501034414นางสาวพวิดา ไกรสิงห์สมนึก
549501034042นายกุลชาติ ศักดามินทร์