รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149501034620นายสหทัศน์ คำประเสริฐ
250501030162นางสาวจณิสตา มูซา
350501030691นายมงคล ศิริรัตน์รุ่งเรือง
450501030030นางสาวกรวิกา แก้วเมืองคุณ
550501030832นางสาววรัชยา สุขสมัย
650501030675นายภัทร เจตศรีบำรุง
750501030253นางสาวซารีนา สร้อยมาลี
850501030147นางสาวขวัญเรือน ไชยพิมพ์
950501030378นายธนภัทร วริษฐาธิคม
1050501030790นางสาวราตรี ปานอู
1150501030634นางสาวพัชรี พรหมอยู่
1250501030212นางสาวเจนจิรา ชนะภัย