รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150501030881นางสาววิลาสินี ตระกลกุล
250501030113นางสาวกิตติยา เรืองสุวรรณ์