รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515010300561นางสาวทิพวรรณ สิทธิ
250501030568นางสาวเบญจพร อุตรฤทธิ์
3515010300231นายไพสิฐ สุขทิพยาโรจน์
4515010300272นางสาวประภาพร เกษกุล
5515010300454นางสาวชนนิกานต์ ชื่นโกสุม
6515010300280นางสาววิภารัตน์ เหล็งสา
7515010300207นางสาวสุพรรษา ไววีระยุทธ
8515010300827นางสาวรัตนาพร แสนบริสุทธิ์
9515010300058นางสาวจุฑารัตน์ มารีย์
10515010300546นางสาวธมนต์ลักษณ์ เลื่องเชื้อง
11515010300421นายธนาวุฒิ ธรรมเนียมใหม่