รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515010301080นางสาวเกวลิน วงปะละ
2515010300447นางสาวน้ำฝน นันทะวงศ์