รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525010300313นางสาวศุภรัตน์ อมรรัตนาศิริ
2525010300412นางสาวเสาวภา ธุมชัย
3525010301030นางสาวขวัญนภา บัวศรี
4525010300354นางสาวรัศมี สำราญดี
5525010300230นางสาวชนาทิพย์ จิตรจำลอง
6525010300222นางสาวจรัสศรี สังข์สุข
7525010300800นางสาววัชราภรณ์ ภู่ประไพ
8525010300461นายสุขวุฒิ พิทยจำรัส