รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525010300727นางสาวมิ่งขวัญ สมุทรทอง
2525010301485นางสาวศศิวรรณ เมืองวงษ์
3525010300750นายสิรวิชญ์ เอียดแก้ว
4525010301378นายณัฐวุฒิ ชุนเชย