รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515010301122นางสาวหอมนวล บุญเป็ง
2535010300080นางสาวชโลม เมธารัตนกุล
3535010300510นางสาวธัญวรัตน์ กันสถาน
4515010300934นายเมธานันท์ หนักแน่น
5535010301427นางสาวสุกัญญา พรพุทธิชัย
6525010301501นางสาวสุกัลยา มะโนวรรณ
7535010301419นางสาวสภารัตน์ วงศ์อานนท์
8535010300825นายพันแสง บุญเหมาะ
9535010300874นางสาวมนันยา แสงวิมาน
10535010300759นางสาวบุษรินทร์ ศรีปราโมช
11535010300270นางสาวชนาพร จันทร์กระจ่าง
12535010300395นายธราธิป นาคพงศ์
13535010300361นายทรงศักดิ์ สุขยิ่ง