รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535010300445นางสาวกรรณิกา จิตรทนต์
2535010300999นางสาวมาสุตรา งอกชัยภูมิ
3535010300288นางสาวชนินันท์ กรอบโมกข์
4535010300262นายชนัต คำศรี