รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545010300246นางสาวขนิษฐา ไกรเพิ่ม
2545010301194นางสาวอารดา อัครพนิตกุล
3545010300402นางสาวฉัตรกมล รัตโนภาส
4545010300501นางสาวจุติธรณ์ โพธิชัย
5545010301764นางสาวไฉ่เสีย หลิน