รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565010301077นางสาววรัชยา เศวตะทัต
2565010301184นางสาวศุภัทรศิริ สายทอง
3565010301234นางสาวโสมประภา อยู่สมสุข
4565010301317นางสาววิรัลพัชร สินธุสิงห์
5565010301341นายวรกานต์ แพงศรี
6565010301374นางสาววิไลวรรณ อินทมาตย์
7565010301408นายธาราธาร ศรีสังวร
8565010301762นายเอนก กลิ่นเกษรบัวงาม
9565010301770นายพงษ์ศักดิ์ ตีรพัฒนพันธุ์
10565010300020นายกฤตนนท์ ทวีกุล
11565010300137นางสาวชนิดา คเชนคำแหง
12565010300483นางสาวธนวัน ผึ้งทอง
13565010300145นางสาวชมพูมณี ศรีทอง
14565010301655นายพงศ์เทพ สัจจะวงศ์รัศมี
15565010300673นางสาวพรนภา ทิพโอสถ
16565010300715นางสาวพิชญ์สุพัฒน์ พันธุรา
17565010300798นางสาวนราวดี พีรกิจสกุล
18565010300830นางสาวธันยพร โปร่งจิต
19565010301721นางสาวอารียา เจริญศิลป์
20555010300740นางสาวนนทิชา ไวยนาค
21565010301739นางสาวกนกพร คัคนัมพรชัย