รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575010301530นางสาวมัชฌิมา สุขแสง
2575010300953นางสาวธัญพร จำลองชาติ
3575010300490นางสาวณัฐชยา อึ่งบำเหน็จ
4575010301563นางสาวสุชาดา พรหมฤทธิ์
5575010300961นางสาวธีริศรา ศาสนวิบูลย์
6575010300011นายไชยมงคล เกตุเรืองโรจน์
7575010300516นางสาวธีรดา คำพันธ์
8575010300854นางสาวศิริวรรณ สาริศรี
9575010301555นางสาววิมลสิริ สุขโสดา
10575010301548นายรพีพัฒน์ แจ่มใส
11575010301423นางสาวสุภาพร กลายแก้ว
12575010300250นางสาวมลฤทัย เหมน้อย
13575010301332นางสาวธัญจิรา แซ่หว่อง
14575010300789นายอาณัฐชัย แฉล้มวารี
15575010300151นางสาวชฎาพร จันดาหาร
16575010301274นางสาวสมิตา วันทา
17575010301159นางสาวสุพิชชา ผลพานิช
18565010301820นางสาวพลอยพรรณ วรนุช