รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575010300383นางสาวภารดี คงมี
2575010300805นางสาวณัฐนิภา กฤติยาโชติปกรณ์
3575010301001นางสาวนันทิพย์พร พิมล
4575010301407นางสาวกานตญา ติ่งประสาร