รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585010301166นางสาวอาภารัตน์ เกษมวิลาศ
2585010301216นางสาวศิรประภา พ่อค้า
3585010301372นางสาววรรณธร พรมเล็ก
4585010301224นายศุภกร คำนนท์