รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1529050500089นางสาววราภรณ์ เพียวอยู่
2529050500204นางสาวสลิลทิพย์ ศรีตะปัญญะ
3529050500337นางสาววราภรณ์ นวลแจ่ม
4529050500394นายสวัสดิวัต รัตนวดีชัยกุล
5539050500021นายชัชชัย สำรวลรื่น