รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1549050500111นางสาวทิวาพร กาญจนธนเศรษฐ
2549050500244นายณัณท์ นุรักษ์ดีศรี