รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149505100385นายสุกิจ ฐานนำเกียรติ
249605106290นายขเณ งามเขียว
349505108214นายฉัตรชัย คงวัลลภ
449505108487นายปรินทร สุวรรณคีรี
549505108669นางสาวรชา จาดนนท์
649505108685นางสาวรุ่งรวี ล้อซ้ง
749505108719นางสาววิมลฉัตร ยิ้มแย้ม
849505108909นางสาวสุดารัตน์ จงวิศาล
949505109030นายอธิวัฒน์ สง่างาม
1049505100146นางสาวธัญชนก เชิงศักดิ์ศรี
1149505100336นายสนทนา มัตทะปะนัง
1249605101077นายชาญวิทย์ ตังคะวานิช
1349605101143ว่าที่ ร.ต.ปรัชญา จันทร์ทรง
1449505104312นายภูริวัชร์ เหล่าอุดมกุล
1549505104049นางสาวจรรยา โพธิ์ศรี
1649505104486นายอภิชาติ อภิรัตน์วรสกุล
1749505104155นางสาวทิพวรรณ์ เชื้อสูงเนิน
1849505106259นายศุกร์ธนา พงศ์เพชรประยูร
1949505108107นายเกษมสันต์ เหมือนเพ็ชร
2049505109089นางสาวอรทัย เอื้อธนวันต์
21094850505011นายมุนินทร์ อุทัยนูญ
22114850505010นางสาวหทัยพัชร เอี่ยมเนตร
2350605121107นายทศพร อริยทรัพย์กุล
24516051200066นางสาวนิตยา อาคมานุวัตร
25516051200314นายฐิติ วงศ์เสงี่ยม
26516051200348นางสาวปราณี ปานดำ
27516051200124นางสาวอรจิรา เซี่ยงฉิน