รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149505108750นางสาวชนัญชิดา จันทร์ผึ้งสุข
249505108768นางสาวศศิภา อุ่นแสง
349505108925นายสุธี สีชมพู
449505108594นางสาวแพรทิพย์ โคตรแสนลี