รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448505100330นางสาวสุมิตตา แม่นขำ
249505100161นายธีระพงษ์ คำช่วยสิน
349505104031นายกิตติศักดิ์ วงษ์แท่นทอง
449505106184นางสาวภัทราพร พลศิริ
550505120050นายดนัย สาและ
650505120134นายบวร โพธิวราธร
750505120225นางสาวไพลิน วิศิษฎ์วัฒนกุล
850505120514นางสาวชลันดา กลิ่นหอม
950505120829นางสาวศิริพร จิตศศิวิมล
1050505120126นางสาวนิชุดา เทียมเมือง
1150505120175นายประณต จรณธรรมสกุล
1250505120191นายพงศกร เพ็ชรวงศ์
1350505120217นายพุทธินาถ แก้วกูล
1450505120423นายอาทิตย์ ธีรสกุลวงศ์ชัย
1550505120720นางสาวพุทธชาด จันทร์จิรีย์
1650505120415นางสาวอัจฉรา รัตนคงวิพุธ
1750505120357นางสาวสิริกานต์ อุสมาน
1850505120290นางสาววรรณภา อ่อนเคร็ง
1950505120027นายชานนท์ ประชุมชื่น
2050505121140นายพนิต เงินถาวรวัฒนา
21526051200263นายวีรยุทธ์ มากรอด
22526051200149นางสาววริษา ชัยเจริญ