รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149505106028นางสาวขนิษฐา พันธุ์เสือ
249505108404นายธัญวัชร ประกาศวุฒิสาร
350505120092นางสาวทิตวรรณ คำมณี
450505121181นางสาวลัภพร คิดรอบ