รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515051200308นายศุภวงศ์ โสภณสกุลศักดิ์
2526051200024นางสาวณัฐพร แก้วรัตถา