รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525051200356นายสุทธิพงศ์ สดแสงสุก
2525051200364นายกรพิพัฒน์ บวรธรรมทัศน์
3525051200828นายอานนท์ หาญคำภา
4515051200357นายวิวัฒน์ อ่ำบุญธรรม
5525051200554นางสาวศุภลักษณ์ ทับขำ
6525051200802นายสราวุธ สินยัง
7525051200471นายกรัณย์ ติยะศิริตานนท์
8525051200406นายเอกกมล วิลัย
9536051200148นางสาวกัลยารัตน์ แก้วงาม
10525051200323นายดนุพล ทิแก้ว
11536051200429นางสาวศิรินันท์ สุดชนก
12536051200239นางสาวนภา หมั่นอุตส่าห์
13536051200411นายวัชริศ เชยชม
14536051200304นางสาวน้ำมนต์ ไชยปลัด