รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1536051200494นายอนุสรณ์ เสมอใจ
2536051200437นายสมไพบูลย์ สวัสดีสถิต
3536051200213นายธวัชชัย พันชารี
4536051200270นายนัฐพงศ์ ธนบวรรัชต์