รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525051200901นายณัฏฐภพ รัตนอมรภิรมย์
2525051200018นางสาวกรมณี ภู่ขำ
3535051200256นางสาวกัญญาภัค ประเสริฐนิมาลย์
4535051200223นางสาวจินตนา เกิดพุ่ม
5535051200900นายพีระพงษ์ อัศสานึก
6556051200039นายชัชวาลย์ ถุงคำแก้ว
7535051200108นางสาวธิดาภรณ์ หนูสิงห์
8535051200561นายศักย์ วิสาสะ
9535051200595นายสิทธิพล ตลับเงิน
10535051200884นายอัฑฒ์ เขียวชะอุ่ม
11556051210509นายสุทธิศักดิ์ สวัสดีสถิต