รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535051200918นางสาวเพ็ญนภา นาคผจญ
2535051201049นายธีรศักดิ์ มณีโชติ
3535051200140นายปราณพงศ์ พลดาหาร
4535051200264นายชาติชาย แซ่เนี้ย
5545051200560นางสาวอภิสรา ช้อยเครือ
6545051200024นางสาวกัญญาภรณ์ โพธิวราธร
7545051200156นางสาวชนิสรา สีหมอก
8545051200453นางสาวปาริชาต เพชรรัตน์
9545051200040นางสาวชนิดา ผินสุวรรณ์
10545051200818นายศิรวิทย์ ศรีทิพย์
11545051200511นางสาวนฤมล สังข์ทอง
12545051200909นางสาวสุวพิชญ์ พิกุลศรี
13545051200859นางสาววันวิสา พุ่มเพชรระย้า