รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555051200221นายจิรพันธ์ ทองกลั่น
2576051200300นางสาวอรอนงค์ หฤทัยถาวร
3576051200367นางสาวรัตนาภรณ์ สุดจิตร
4576051200052นางสาวธนพร พูลมหัจจะ
5555051200536นางสาวธันญารักษ์ พูนไธสง
6555051200619นางสาวภาวนา พิศุทธิ์ชโลทร
7555051200239นายจิรายุทธ คงสาหร่าย
8555051200288นายณัฐชนน เดชมิ่งมงคล
9555051201179นายวัชรินทร์ จันทร์แต่งผล
10555051200411นางสาวณัชชาพร ลีนะวัต
11565051200329นายกิตติพัฒน์ เกิดตลาดแก้ว
12565051200352นายขวัญชัย พงษ์ประเสริฐ
13565051200444นางสาวณัฐฏิพร วิญญวิศิษฏ์วงศ์
14565051200477นายนันทราไชย พุธไทย
15576051200409นางสาวมนทิรา พ่วงท้วม
16576051200110นางสาวฟารีดา มูฮำหมัด
17576051200169นางสาวศศิวิมล จั่นเพ็ชร์
18576051210226นางสาวปิยนุช พลอินต๊ะ