รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535051201031นายธเนศ ประเสริฐสิริพงศ์
2555051201310นายเอกภพ ยงประยูร
3555051200098นางสาวณัฐพร ขาดรัมย์