รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1549505050118นายวรภัทร ลือชาชัยวงศ์
20148505058021นายตฤณ ชีวินเฉิดฉาย