รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1550505050090นายวศิน ชีวินเชิดฉาย
2550505050173นายธนิศร ตั้งเจตนากุล
3550505050256นายฐปกรณ์ สำราญใจ
4550505050033นายศรุต เมืองจันทร์
5551505050486นายกษม เจริญนิตย์
6550505050322นายพีรวัส เคหสุขเจริญ