รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1529050500188นางสาวกรปภา พิศวิลัย
2529050500261นางสาวศรีกุลณัฐ แก้วกอง
3529050500021นางสาวชุลีพร กังสุกุล
4529050500279นางสาวเพชรี อิ่มด้วยสุข
5529050500329นางสาวกานต์พิสชา เปลี่ยนเพ็ง
6529050500047นายพิชิตชัย นพนาคีพงษ์
7529050500097นายอัสฟาร์ แวมิง