รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1566051200038นายจักรพงศ์ นวลอินทร์
2566051210201นายฤทธิชัย อะสุระพงษ์
3566051200244นายวงศธร กวางไพรศรี
4566051200277นางสาวสุพรรษา แสดงฤทธิ์
5566051200228นายองอาจ ทับทิมเทศ