รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1566051200145นางสาวรุ่งทิวา ราษี
2566051200012นางสาวกาญจนา หน่อชัย
3566051200343นางสาวธาริณี มณีวงศ์