รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1586051200457นางสาวสาวิณี สมเสมอ
2576051200219นางสาวนรินทร ดาดลานี
3565051200048นายเฉลิมวัฒน์ น้อยหมอ
4586051200184นายสมัชชา ณ พัทลุง
5576051200417นางสาวศุภรัตน์ กุลไพศาล
6565051201160นายจิรสิน เรืองชัยโชติ
7565051201137นายสถาพร โรจนปรีดา
8565051201061นายสิริโชค อดุลยฤทธิกุล
9565051200345นางสาวขนิษฐา สนองค์
10565051200451นายธนกฤต วณิชชัยกิจ
11565051200378นางสาวจารุภา เวชผสาร
12565051200592นายวัฒนา ถานะ
13565051200774นายพชรวัฒน์ หลวงจันทร์
14586051200325นายธนากร ศรีกอง
15586051200283นายณัฐพล ชัยอำนาจ
16586051200267นายชาญณรงค์ จารุภูมมิก