รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1586051200069นางสาวธนพร เมฆะกุล
2576051200250นางสาวพินิจตรา โรยกลิ่น
3586051200390นางสาวพัชราภรณ์ มุงคุณ
4586051200143นายวริทธิ์ธร นิพัทธ์โชติ
5565051200899นายภาสวิชญ์ สาครเย็น