รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149502104350นางสาวสุรีวรรณ สืบสาย
249502104434นางสาวอุทุมพร พันธ์หนอย