รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149502104111นายธนพล ทองอ่อน
249502104376นางสาวอนิตตา ศรีรินทร์นุช
349502104178นายปวีณ จิรสิรินนท์
450502100428นายภานุพันธ์ ภู่ฉิม
550502100436นางสาวภาวิณี สระบัว
650502100527นายวรกษม์ วงษ์สถิตย์
750502100576นายศักดิ์ดา สิงห์ขัน
850502100790นายอรรถศิลป์ เหล่ามงคลเจริญ