รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515021000440นางสาวพรรณี คันธสกุลชัย
2515021000325นางสาวณัฐพร กิจชัยนุกูล
3515021000689นางสาวณีรนุช เทพเขียว
4515021000309นางสาวกุสุมา สัตยามระ