รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515021000168นายประภาส ชะนะคุณ
2515021000432นางสาววัชราภรณ์ พลอยอุไร
3515021000499นางสาวศุภนารถ พุ่มจันทร์
4525021000399นายชัยมงคล ยุตาคม
5525021000514นายศรายุทธ เหมจุไร
6525021000522นางสาวพรไพลิน แดงเจริญสุข
7525021000167นางสาววลัยลักษณ์ ถาบุตร