รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525021000381นางสาวชฎาภา น้ำโมง
2525021000852นางสาวสาร์ธรา อุปรมัย
3525021000316นายปรัชญ์ วัฒนอริยกิจ