รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535021000018นางสาวเกศริน ขนอม
2535021000794นายพัสกร คันธาอาภา
3535021000638นายอิสฬาณุรักษ์ ชูพงศ์