รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149506128195นางสาวดรุณี ตันตยาภิรมย์กุล
249506128369นายพงศ์ธร ภูมิเมือง
349506128575นางสาวศุภมาศ คุ้มญาติ