รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149506128591นางสาวสาวิตรี อินทิม
250506120463นางสาวรุ่งนภา พึ่งผล
350506120562นายศราวุธ สุขจิต
450506120612นางสาวศิริลดา บุญก่อเกื้อ
550506120679นางสาวสุภราภรณ์ ไพรบึง
650506120315นางสาวพรทิพย์ สิทธิสุทธิ์
750506120646นางสาวสินี พูนรักษ์
850506120711นางสาวอรพรรณ ภาระพงษ์
950506120216นางสาวนันทิพา แช่มชูกุล
1050506120430นางสาวมนชนก ตระกูลทา
1150506120034นางสาวจริญญา สมบัติ
1250506120125นางสาวชัญญาวีร์ สุกปลั่ง
1350506120620นางสาวศิริวรรณ สุขจิตต์
1450506120240นายบัณฑิต ลวดลาย
1550506120018นายกฤษฎา ภูมิอินทร์
1650506120380นางสาวพิริยา จันทร์สีดา