รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515061200041นางสาวกนกวรรณ สภาประเสริฐ
2515061200454นางสาวสุลักษณา ชุณวิรัตน์
3515061200439นางสาวธนวรรณ เกตุเภา
4515061200314นางสาววนิภา แก้ววงษ์หัด