รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525061200156นางสาวจันทิมา ทิพย์สุวรรณ
2525061200479นางสาววนิดา พรมเสนา
3525061200818นางสาวลักขณา ดิษฐป้าน
4525061200883นายสมิต นาเทวี
5525061200875นางสาวกานดา ฉัตรวุฒิไกร